Natuurpunt Brugs Ommeland

Natuurpunt Brugs Ommeland

nieuwlogoNBO

Natuurpunt Brugs Ommeland vzw (NBO vzw) is een regionale koepelvereniging die opkomt voor natuur, lanschap, erfgoed, biodiversiteit en open ruimte in het Brugse Ommeland. De vereniging wil niet enkel natuur en landschap beschermen, behouden en beheren, maar ook klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten in beeld brengen en de rol van natuur hierbij benadrukken.

NBO vzw erkent en ondersteunt integraal de missie en visie van Natuurpunt vzw. NBO vzw ondersteunt daarnaast ook lokale milieu- en natuurverenigingen en relevante burgerinitiatieven op lokaal, regionaal of gewestelijk niveau, zowel logistiek, administratief als financieel. NBO vzw versterkt de onderlinge en wederzijdse werking met betrekking tot het organiseren van grote evenementen en cursussen, de aankoop en het beheer van natuurgebieden of natuurstudie. NBO vzw speelt hierin een trekkende en/of coördinerende rol.

De vereniging participeert in beleidskwesties die invloed hebben of kunnen hebben op de lokale en regionale natuur en landschap, biodiversiteit, ecosysteemdiensten of de algemene open ruimte. We treden op wanneer beschermde natuur bedreigd wordt, al dan niet door economische activiteiten.

Een belangrijk doel is om via acties en handelingen het maatschappelijk inzicht omtrent natuur bij de burgers aan te zwengelen, om hen nauwer in contact te brengen met natuur en milieu en een breder draagvlak te creëren voor erkenning van natuur en landschap als maatschappelijk essentieel erfgoed.. Zo kunnen bv. de verworven reservaatgebieden op een ecologisch verantwoorde manier voor het grote publiek opengesteld worden, samen met een uitgebreid pakket van andere educatieve activiteiten. Op die manier hoopt de vereniging impact te hebben op de maatschappelijke visie. Dit alles kadert uiteraard in een ruimere benadering gericht op milieu- en klimaatbeleid.

NBO vzw investeert in vrijwilligerswerking, namelijk het aantrekken, behouden en stimuleren van vrijwilligers om samen deze doelen te verwezenlijken. Als regionale vereniging beschikt NBO vzw over een duurzaam en doordacht samenspel van vrijwilligers, o.a. met het oog op verjonging. Communicatie naar de leden en vrijwilligers via een overkoepelend tijdschrift laten deze missie, visie en acties duidelijk naar voren komen.

Visie

NBO vzw ziet het als haar taak om op te komen voor een maatschappelijke waarden die zichzelf moeilijk kunnen verdedigen, zodat de groene longen en biodiversiteit van een dichtbevolkt gebied bewaard blijven. NBO vzw wil voorkomen dat economische activiteiten ten koste gaan van natuurlijke omgeving en leefmilieu. Zo streeft de vereniging naar een regio waarin elke burger zich slechts op korte afstand moet bewegen om te genieten van rust, tegen de achtergrond van natuur, biodiversiteit en open ruimte en zich geen zorgen hoeft te maken over het verdwijnen daarvan. NBO vzw wil het behoud van open ruimte in Vlaanderen helpen garanderen, met daarin natuur en landschap als erfgoed.

Waarden

NBO vzw treedt als vereniging op met respect en liefde voor de natuur. Om die natuur zoveel mogelijk authentiek, inclusief ecologische potenties en als erfgoed te vrijwaren, zetten we alles op alles. We geven de natuur in onze regio immers een stem en willen de schadelijke gevolgen die de mens met zich meebrengt op deze planeet tot een minimum beperken. Dit vergt een beleid dat respect opbrengt voor ecosysteemdiensten en deze als wezenijk onderdeel van economie de nodige functionele ruimte biedt. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw heeft respect voor fauna en flora en zal vanuit die waarde het omgaan met de natuur aanleren aan andere mensen, zodat eventuele schade of overlast tijdens recreatie beperkt blijft. NBO vzw heeft respect voor mens en dier. De vrijwilligerswerking wordt vanuit die waarde beleefd, we zijn een vereniging waarin de koepel het beste van alle geledingen en vrijwilligers apart, maar ook samen naar boven kan brengen. Vrijwilligers krijgen de kans zich te ontplooien. Woorden als respect, vriendschap en communicatie staan in de vereniging centraal. De samenwerking tussen de vrijwilligers onderling en met het personeel verlopen dan ook op een respectvolle manier.

Meer informatie over NBO.

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be