stad Brugge

stad Brugge

Brugge
Wat onderneemt ons Brugse stadsbestuur of wat zijn de plannen in de strijd tegen de klimaatsverandering, die stad Brugge op tafel liggen heeft ? Hoe wil Brugge communiceren, sensibiliseren en informeren ? Maar vooral, wat zijn de concrete Brugse doelstellingen om onze CO2 uitstoot te verminderen ? Wij trachten  op deze pagina jullie de weg te wijzen naar de antwoorden.

1. Het Brugse klimaatplan
De Stad Brugge wil minstens 20% CO2 reductie, minstens 20% energiebesparing en minstens 20% hernieuwbare energie realiseren op haar grondgebied tegen 2020 (tov 2011). De Stad Brugge wil minstens 50% CO2 reductie en 20% energiebesparing voor haar eigen patrimonium (incl. openbare verlichting). Tegen 2050 wil de Stad Brugge klimaatneutraal zijn voor het ganse grondgebied. Lees meer.

2. Het SEAP voor Brugge
Het Burgemeestersconvenant werd ondertekend op 24 november 2014, het SEAP is een volgende stap in de strijd tegen de toenemende CO² uitstoot. Met het SEAP bepaalt de Stad hoe ze de doelstelling van 20% CO²-vermindering wil realiseren.
Het ontwerp SEAP van de Stad Brugge omvat 35 strategische maatregelen voor stedelijke diensten, huishoudens, tertiaire sector, industrie, mobiliteit en lokale energieproductie in Brugge en moet uiteindelijk resulteren in een 26% CO²-reductie. Het plan zet een aantal krijtlijnen uit die aangeven waar de meeste CO²-reducties kunnen gerealiseerd worden, rekening houdende met de eigenheid en toekomstvisie van Brugge. Dit actieplan vormt ook de kapstok waar in een tweede  fase concrete acties en beleidsbeslissingen zullen aan vastgehangen  worden. Lees meer

3. Het burgemeestersconvenant
De stad Brugge heeft mee het burgemeestersconvenant (eerste versie) getekend. Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, dat door commissaris Miguel Arias Cañete wordt aangekondigd als het “grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld”, brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Nieuwe ondertekenaars (tweede versie) zeggen nu toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen. Lees meer

3. De toekomst van Brugge
Meer dan ooit zijn steden een kweekvijver voornieuwe initiatieven van inwoners die een antwoord willen bieden op maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten.
Het Brugse stadsbestuur is niet als enige aan zet om de stad ‘te maken’: er is nood aan brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. ‘De toekomst van Brugge’ wil deze verbindingen maken en zorgen voor dialoog en bewegingsruimte voor nieuwe initiatieven waardoor we samen de stad van morgen maken. De toekomst van Brugge gaat over nieuwe initiatieven van burgers, verenigingen, buurten, bedrijven, scholen, de stad of samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren, ook op vlak van klimaat. Lees meer

4. Het Brugs klimaatforum
Met het oprichten van het lokaal klimaatforum creëren we een open dialoog tussen stadsoverheid, kennisinstellingen (VIVES, HOWEST, Europacollege, instituut voor duurzame ontwikkeling vzw), ondernemerswereld (vakbonden, werkgevers, MBZ) en middenveld (NGO’s en consumentenvertegenwoordigers). Bedoeling is te komen tot een systeemtransitie naar een koolstofarme economie, een engagement voor de uitbouw van een gezonde duurzame samenleving. Lees meer + verslagen

5. Brugge klimaatneutraal
Brugge klimaatneutraal bundelt op deze facebook pagina, de inspanningen die stad Brugge levert, op vlak van haar klimaatbeleid. Ga naar pagina

6. Brugs Food lab
Brugge is partner in het Europees Food Smart Cities project. Doel van het project is het creëren van een netwerk van Food Smart Cities, dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert. Dit project heeft een expliciete link met het door de gemeenteraad goedgekeurde klimaatplan.
Via het netwerk ‘Food Smart Cities for Development’ werkt de Stad ook samen met negen andere Europese steden, waaronder Milaan (leadpartner), Turijn, Marseille, Barcelona… . Lees meer

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be